Централизованное тестирование и экзамен

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 11 июля 2022 г. № 184

Готовимся к ЦЭ 2023

Абитуриенту 2023

Когда и в какой форме будут сдавать экзамены выпускники 9 и 11 классов в 2022/2023 учебном году?

Когда и в какой форме будут сдавать экзамены выпускники 9 и 11 классов в 2022/2023 учебном году?
Министерством образования принято постановление от 23 августа 2022 г. № 278 «О перечне учебных предметов, по которым проводятся итоговые испытания, видах, формах и сроках проведения итоговых испытаний в 2022/2023 учебном году».

Для выпускников 9 классов установлены итоговые испытания в виде выпускного экзамена по учебным предметам:

 • «Белорусский язык» – изложение в письменной форме;
 • «Русский язык» – изложение в письменной форме;
 • «Математика» – контрольная работа в письменной форме;
 • «История Беларуси» – по билетам в устной форме.

Основные сроки проведения с 1 по 9 июня 2023 г., иные сроки – с 21 по 25 августа 2023 г.

Выпускники 11 классов будут сдавать итоговые испытания в виде централизованного экзамена в письменной форме:

 • по учебному предмету «Белорусский язык» или «Русский язык» (по выбору учащегося) в основные сроки 14 мая 2023 г., резервные дни 23 мая 2023 г., иные сроки в даты проведения централизованного тестирования в резервные дни, иные сроки 21 августа 2023 г.;
 • по учебному предмету «Физика», «Математика», «Химия», «Биология», «Иностранный язык (английский, немецкий, испанский, французский, китайский), «История Беларуси», «Всемирная история» (новейшее время), «География», «Обществоведение» (по выбору учащегося) в основные сроки 21 мая 2023 г., резервные дни 25 мая 2023 г., иные сроки в даты проведения централизованного тестирования в резервные дни, иные сроки 23 августа 2023 г.

По завершении обучения и воспитания на III ступени общего среднего образования при освоении содержания образовательных программ профессионально-технического образования и среднего специального образования для учащихся, курсантов проводятся итоговые испытания в виде выпускного экзамена по учебным предметам:

 • «Белорусский язык» или «Русский язык» (по выбору учащегося) – изложение в письменной форме;
 • «Математика» – контрольная работа в письменной форме.

Также определены формы итоговых испытаний для учащихся:

 • с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, трудностями в обучении, осваивающих содержание образовательной программы специального образования на уровне общего среднего образования;
 • второго отделения специальной школы, специальной школы-интерната для обучающихся с нарушением слуха, учащихся специальной школы, специальной школы-интерната;
 • с тяжелыми нарушениями речи, осваивающих содержание образовательной программы специального образования на уровне общего среднего образования;
 • с нарушением слуха, нарушениями зрения, нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, осваивающих содержание образовательной программы специального образования на уровне общего среднего образования;
 • гимназии – колледжа искусств по завершении обучения и воспитания на II и III ступенях общего среднего образования;
 • осваивающих содержание образовательной программы среднего образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях, специальных лечебно-воспитательных учреждениях, в государственных учреждениях образования (филиалах государственных учреждений образования), находящихся на территории исправительных учреждений уголовно-исполнительной системы МВД, республиканских унитарных производственных предприятий, подчиненных Департаменту исполнения наказаний МВД, лечебно-трудовых профилакториев МВД, содержащихся под стражей в следственном изоляторе, под стражей в исправительном учреждении.
свернуть

ИНСТРУКЦИЯ по организации и проведению централизованного экзамена

Рэкамендацыі па падрыхтоўцы да тэсціравання па беларускай мове

Рэкамендацыі па падрыхтоўцы да тэсціравання па беларускай мове

 

Пры рэалізацыі асабістай сістэмы навучання настаўніку варта кардынальна змяніць не толькі тактыку, але і стратэгію узаемадзеяння з вучнем: успрымаць яго як паўнапраўны суб'ект навучання, выхоўваць самастойнасць пры вызначэнні мэт дзейнасці, развіваць пазнавальныя і камунікатыўныя навыкі. Вялікую ролю тут адыгрывае псіхолага-педагагічная кампетэнтнасць настаўніка: валоданне методыкай навучання і фармавання матывацыі вучняў, аналітычнымі здольнасцямі і навыкамі педагагічнага прагнозу, рэфлексіяй сваёй дзейнасці і рэфлексійным кіраваннем дзейнасцю вучняў.

Тэсціраванне мае на мэце праверку ступені валодання выпускнікамі ўсімі літаратурнымі нормамі беларускай мовы - арфаэпічнымі, лексічнымі, акцэнталагічнымі, граматычнымі стылістьганымі, арфаграфічнымі і пунктуацыйнымі.

У тэставай рабоце правяраецца практычная пісьменнасць, культура мовы і моўная кампетэнцыя навучэнцаў, веданне граматыкі, стылістыкі беларускай мовы. Праверка ўзроўню валодання вучнямі тэарэтычнымі ведамі і набытымі практычнымі ўменнямі пры вывучэнні беларускай мовы носіць аб'ёмны і ўсебаковы характар.

Пры арганізацыі падрыхтоўкі да тэсціравання настаўніку неабходна перш за ўсё вывучыць асаблівасці работы з тэстам, пажадана самому выканаць тэставыя заданні, пры гэтым зафіксаваць час на іх выкананне. Наступным этапам работы настаўніка павінен стаць аналіз саміх заданняў тэсту: ступень цяжкасці кожнага задання, яго суаднесенасць з пэўным раздзелам граматыкі, характар уменняў, неабходных для выканання таго ці іншага задання.

Вельмі важна навучыць дзяцей правільна размяркоўваць час пры выкананні тэставых заданняў, умець пераключаць увагу з адной тэмы на другую, параіць выконваць тыя заданні, якія пададуцца ім болып лёгкімі, бо кожнае правільна выкананае заданне дабаўляе балы.

Экзамен у любой форме - сітуацыя экстрэмальная, таму выпускнікам важна псіхалагічна падрыхтавацца да гэтага: настроіць сябе на пазітыўныя адносіны да будучых іспытаў, навучыцца канцэнтраваць увагу, кантраляваць свае эмоцыі.

Паспяховасць выканання тэставых заданняў забяспечваецца правільным падыходам да выкарыстання сваіх ведаў, уменняў, навыкаў, а таксама псіхалагічных рэсурсаў.

Этапы падрыхтоўкі да тэсціравання як асноўнай формы кантролю вучэбных дасягненняў вучняў

Іэтап

1.  Вызначэнне парадку работы настаўніка па прадмеце.

2.           Падбор неабходных падручнікаў, дапаможнікаў з грыфам Міністэрства адукацыі.

3.           Планаванне урокаў з унясеннем неабходных змен у размеркаванне колькасці гадзін.

4.           Арганізацыя набыцця неабходных табліц і схем, дапаможнікаў па мове для падрыхтоўкі да тэсціравання і пісьмовага экзамену.

II       этап

1.  На пачатку вывучэння новай тэмы праводзіцца дыягнастычны тэст, які дае магчымасць высветліць якасць атрыманых раней ведаў (ступень засваення).

2.           Вучням прапануецца сістэма трэніровачных практьпсаванняў (тэстаў), накіраваных на аднаўленне і паглыбленне раней вывучанага.

3.           Праводзіцца(яцца) карэкцыйныя тэсты (работы).

4.           Перад тэматычным тэстам аналізуюцца заданні: ступень цяжкасці кожнага задання, яго суаднесенасць з пэўным раздзелам граматыкі, характар уменняў, неабходных для выканання таго ці іншага задання.

5.           Пасля правядзення вышэй адзначанай работы вучням прапануецца тэматычны тэст.

6.           Да правядзення кантрольных, прамежкавых, выніковых, рэпетыцыйных тэстаў вучні 10-11 кл. знаёмяцца з індывідуальнай картай і парадкам карыстання ёю, ведаюць умовы работы над тэстам.

III      этап

Рэфлексія

свернуть

Этапы подготовки учителя к централизованному тестированию.Системная работа с тестами по географии

Этапы подготовки учителя к централизованному тестированию.Системная работа с тестами по географии

 Работа учителя с тестами. Лучше всего в первую очередь самому выполнить тестовые задания в установленный временной период, прочувствовать это испытание на себе. После этого вы увидите все недостатки и преимущества тестовых технологий.

Работа по подготовке к централизованному тестированию должна быть направлена на овладение основными умениями и навыками в объеме, установленном программой по географии за курс средней общеобразовательной школы каждым учащимся, так как тест составляется в соответствии с программой, утвержденной министерством образования Республики Беларусь.

 Работа учителя и учащихся при повторении должна проходить в режиме использования тестовых технологий, т. е. мини-тестов по каждой теме или разделу.

 При повторении нужно добиваться от учеников осмысления каждого задания, требовать от них ссылок на соответствующие понятия (термины) или законы.

 Чтобы учащиеся успешно сдали экзамены в форме централизованного тестирования, учителю необходимо объяснить основные требования к выполнению теста и правила работы.

Дифференцированная работа с учащимися по подготовке к централизованному тестированию по географии

Что же представляет собой мониторинг в системе «ученик-учитель»? Это совокупность непрерывных контролирующих действий, позволяющих наблюдать (корректировать по мере необходимости) продвижение ученика от незнания к знаниям.

Программа мониторинга должна отражать:

§ этапы обучения;

§ определение целей на каждом этапе обучения, их формулировку с ориентацией на достижение результатов;

§ подготовку учебных материалов, подбор эффективных технологий, форм и методов обучения;

§ оценку текущих результатов, коррекцию обучения, направленную на достижение поставленных целей;

§ заключительную итоговую оценку результатов.

Целесообразно на каждом этапе обучения проводить предварительное тестирование. Его цель – определить, какими знаниями и умениями ученик владеет изначально. Оценив результат предварительного тестирования, преподаватель должен разработать для каждого ученика указания с видами учебной деятельности.

Работа с учащимися, имеющими высокие результаты учебной деятельности

Работа с учащимися, имеющими низкие результаты учебной деятельности

Самостоятельная работа по учебникам и дополнительным пособиям

Консуль-тации

Научно-исследователь-ская, экспериментальная работа

Коррекционная деятельность

Работа с учителем, стимулирующие занятия, факультативы

Работа в группах с сильными учениками

Индивидуальная работа
с литературой, рекомендуемой учителем

Работая с учебным материалом, ученик овладеет знаниями на определенном этапе обучения с учётом соответствующей учебной цели. Результаты отслеживаются в процессе выполнения самостоятельных, практических, лабораторных, контрольных работ, реализации творческих и исследовательских заданий, тестирования.

В конце учебного года учитель даёт заключительный тест по всему блоку целей. В случае неудачи в соотношении одной или нескольких учебных целей соответствующий отрезок необходимо повторить.

В системе мониторинга возможны упорядочение, систематизация и представление в удобной форме объективной информации об уровне учебных достижений отдельного учащегося, отдельного образовательного учреждения, территории, региона.

Мониторинговые исследования являются основой в работе каждого учителя, чтобы работать с учащимися дифференцированно, используя различные формы и методы обучения на уроке и во внеклассной работе.

Необходим постоянный учёт и классификация ошибок каждого учащегося в начале и конце четверти по предмету. Для этого заводится тетрадь для учёта, в которой указывается общее количество ошибок по каждой теме или каждому разделу и выставляются отметки по входному и итоговому тестированию (начало и конец четверти). Динамика исчезновения тех или иных ошибок или появление новых позволят и ученику, и учителю следить за ходом коррекции и при необходимости вносить поправки. На основе диагностических опросов и анкетирования можно выявить причины, не позволяющие учащимся учиться лучше.

Внедрение тестовых технологий в образовательный процесс

Контроль на основе использования тестовых технологий имеет следующие преимущества:

           Объективность оценки (влияние субъективных факторов исключено).

           Эффективность (можно одновременно тестировать большое число учащихся, причем проверка результатов при этом производится гораздо легче и быстрее, чем при традиционном контроле).

           Надёжность (тестовая оценка однозначна и воспроизводима).

           Дифференцирующая способность (в тестах содержатся задания различного уровня).

           Реализация индивидуального подхода в обучении (возможна индивидуальная проверка и самопроверка знаний учащихся).

           Сравнимость результатов тестирования для разных групп учащихся, обучаемых по разным программам, учебникам, с использованием различных методов и организационных форм обучения.

Мы можем предложить вам различные виды тестов, которые можно использовать как на уроке, так и во внеурочной деятельности (стимулирующих занятиях, факультативах). Их можно применять на уроках при повторении материала (тематический, итоговый), при объяснении нового материала (входной, диагностический), на уроках обобщения материала (поурочный, промежуточный).

 

По процедуре создания

стандартизированные

нестандартизированные

По средствам предъявления

тетради

бланки

компьютер

на доске

в проекции на экране

По ведущей ориентации

мощность

скорость

смешанные

По целям

входной

диагностический

тематический

итоговый

промежуточный

поурочный

свернуть

Рекомендации по подготовке к централизованному тестированию по иностранным языкам

Рекомендации по подготовке к централизованному тестированию

по иностранным языкам

Целенаправленный процесс подготовки учащихся к централизованному тестированию как основной форме контроля учебных достижений школьников должен быть представлен в системе, которая заключает в себе определенную последовательность этапов.

I этап

Определение порядка работы учителя иностранного языка в рамках урочной и внеурочной деятельности.

Подбор необходимых учебников, пособий, учебных материалов с грифом Министерства образования Республики Беларусь.

Планирование факультативных занятий, уроков по иностранному языку, проведение которых направленно на совершенствование навыков написания тестовых заданий.

II этап

В начале изучения новой темы проводится диагностический тест, который дает возможность определить качество полученных ранее знаний, степень их усвоения.

Учащимся предлагается система тренировочных упражнений (тестов), направленных на воспроизведение и совершенствование ранее изученного.

Проводятся коррекционные тесты, которые помогают определить преподавателю, какие знания учащиеся усвоили не в полном объеме, чтобы организовать работу по устранению пробелов.

Перед тематическим тестом осуществляется детальный анализ заданий, его соотношение с определенным разделом иностранного языка, характер умений, необходимых для выполнения того или иного задания. Имеющиеся данные можно представить в виде следующей таблицы, из которой после проведения теста будет видно, какие задания вызывают сложности у учащихся, какие конкретные темы разделов иностранного языка не усвоены, какими умениями не в полной мере владеют учащиеся.

Задание

Степень тяжести

Раздел

Характер умений

А-40

средняя

лексика

Понимание содержания прочитанного

Учащимся предлагается тематический тест. Он является третьим, заключительным в системе подготовки к централизованному тестированию (диагностический – коррекционный - тематический) и проводится по определенной теме, которую должны усвоить учащиеся.

Оформление индивидуальной карты учащегося по подготовке к централизованному тестированию. Предлагается вести учет выполнения учащимися тестовых заданий при помощи предложенной индивидуальной карты.

Срок

Тест

(Тема)

Название вида работы

Итоговый результат

Диагностический тест

Коррекционный тест

Тематический тест

% выпол-

нения

отметка

% выпол-

нения

отметка

% выпол-

нения

отметка

отметка

III этап

Диагностика, детальный анализ результатов проведенных тестов каждого учащегося.

Определение пробелов в знаниях учащихся.

Коррекция деятельности учителя иностранного языка по устранению пробелов в ранее изученных темах и определение перспектив в работе.

На этом этапе работы деятельность учителя-предметника не заканчивается, а только начинается. Заканчивая работу III этапом, следует проанализировать предыдущие результаты, чтобы поставить новые цели и определить направления нового (I этапа) работы.

При подготовке к тестированию важно помнить, что только четкое планирование деятельности учителя с последующей диагностикой результатов и коррекцией дальнейшей деятельности, учитывая при этом знания каждого учащегося, способствуют повышению качества знаний и улучшению результатов по централизованному тестированию.

 

свернуть

Рекомендации по подготовке к централизованному тестированию по истории и обществоведению

Рекомендации по подготовке к централизованному тестированию по истории и обществоведению

         Для повышения уровня общеобразовательной подготовки выпускников по предметам историко-обществоведческого цикла необходимо уделять особое внимание:

 • определению исторических понятий по перечисленным типичным чертам, локализации исторических фактов во времени и пространстве;
 • повторению и обобщению наиболее значительных и тяжелых для учащихся элементов содержания предмета (причины, особенности, значение, итоги социально-экономических и политических реформ, их влияние на развитие общества; сущность и противоречивость исторических явлений и процессов и пр.);
 • формированию умений использовать полученные знания в новой ситуации;
 • правильному использованию исторической терминологии и ключевых понятий, персоналий всех тем и разделов курса.

Целенаправленный процесс подготовки учащихся к централизованному тестированию, как основной форме контроля учебных достижений учащихся должен быть представлен в системе:

 • определение порядка работы учителя в рамках урочной и внеурочной деятельности. Выработка приемлемых форм и методов (как индивидуальных, тук и групповых);
 • подбор необходимых учебников, пособий, учебно-методических материалов для работы с учащимися;
 • планирование уроков с внесением необходимых изменений в распределении количества часов, факультативных и стимулирующих занятий;
 • проведение профориентационной работы среди старшеклассников с использованием данных программы «Профпрогноз» и материалов центров занятости. Диагностику целесообразно проводить в три этапа (начальная, промежуточная, итоговая). Систему подготовку корректировать с учетом изменения профориентационных намерений выпускников;
 • формирование банка данных о профессиональных намерениях выпускников;
 • информирование родителей по вопросам подготовки к централизованному тестированию (проведение диагностического, репетиционного тестирования и др.), уровня знаний учащихся 11-11’ классов по истории и обществоведению, профессиональной ориентации учащихся, вариантам поступления и трудоустройства выпускников;
 • оформление индивидуальных, технологических карт учащихся;
 • проведение тестирования в общеобразовательных учреждениях по предметам– диагностическое, коррекционное, итоговое. Организация обязательного участия выпускников в трех этапах репетиционного тестирования;
 • диагностика, детальный анализ результатов проведенных тестов каждого учащегося;
 • заполнение индивидуальных, технологических карт по этапам тестирования;
 • коррекция деятельности учителя истории по устранению пробелов в ранее изученных темах и определение перспектив в работе.

При подготовке к тестированию учителю необходимо четко планировать свою деятельность с последующей диагностикой результатов и коррекцией знаний каждого учащегося, что способствует повышению качества знаний и улучшению результатов централизованного тестирования.

свернуть

Рекомендации по подготовке к централизованному тестированию по русскому языку

Рекомендации по подготовке к централизованному тестированию
по русскому языку

Централизованное тестирование – форма измерения образовательных достижений с использованием единых педагогических требований. Его результаты важны не только для выпускников, но и их родителей и педагогов.

Тест-экзамен ставит перед собой цель проверить владение учащимися  нормами русского литературного языка: теоретическими и практическими навыками по фонетике, морфемике и словообразованию, орфографии, морфологии, синтаксису и пунктуации, культуре речи. К нему нужна особая подготовка. Необходимо видеть и знать структуру теста, уметь применить определенное правило.

Для централизованного тестирования используются материалы, содержание которых соответствуют требованиям программ, утвержденным Министерством образования Республики Беларусь.

Работа по подготовке к централизованному тестированию – длительный и многогранный процесс. Ее основная цель – выявление пробелов в знаниях учащихся. Чем раньше они выявлены, чем объективнее их оценка, тем скорее можно приступить к их целенаправленному устранению. Правильная, рассчитанная до мелочей многомесячная подготовка учащихся, тренировка в выполнении тестов, позволяет прийти к более высокому результату.

Приступая к работе, учителю прежде всего необходимо выработать индивидуальный подход к каждому учащемуся. Большую роль здесь играет методическая и психолого-педагогическая компетентность преподавателя. Он должен помочь выпускникам не только в повторении курса, но и дать представление о том, какие темы являются наиболее трудными, какие вопросы вызывают наибольшее количество ошибок, на что нужно обратить внимание, чтобы избежать подобных ошибок в дальнейшем.

Учителю прежде всего необходимо:

1.Иметь индивидуальные карты коррекции пробелов в знаниях учащихся.

2.Согласно индивидуальным картам:

 • определить слабые и сильные стороны полученного образования;
 • выработать оптимальные формы и методы работы как индивидуальной так и групповой;
 • подобрать тематический комплекс учебно-тренировочных упражнений, которые должны способствовать выработке определенных умений, обеспечивающих твердое усвоение правил.

3.Разработать в помощь ученикам алгоритмы рассуждений, опорные схемы, конспекты и т.д. для наиболее сложных в понимании тем, применении правил.

4.После комплекса упражнений разработать тематический тест для проверки усвоения пройденного материала.

5.Помочь выпускникам в подборе литературы и практических заданий для самостоятельной отработки материала.

свернуть

Рекомендации по подготовке к централизованному тестированию по химии и биологии

Рекомендации по подготовке к централизованному тестированию по
химии и биологии

Прежде, чем начать систематическую работу с учащимися по подготовке к централизованному тестированию, необходимо проанализировать материалы прошлых лет. Затем разделить весь отобранный для изучения материал на приемлемые по размеру блоки и разделы.

В ходе изучения материала полезно структурировать его путем составления планов, схем, таблиц, графиков, рисунков. Целью этой работы является помощь в заполнении той информации, которую невозможно усвоить без интенсивного повторного просмотра и заполнения.

После изучения каждого раздела педагогу необходимо проводить тематический контроль, по итогам которого планировать коррекционную работу, а затем - итоговый тест. Результаты тестирования по каждому разделу заносятся в диагностическую индивидуальную карту ученика.

При подготовке к тестированию необходима систематическая работа с биологическими терминами. Биология, как любая наука, имеет свой язык, которым необходимо владеть. Абитуриенту нужно понять и запомнить около тысячи биологических понятий и определений. Для этого можно, конечно, использовать биологические словари. Но для облегчения процесса запоминания лучше составлять собственный. Учащийся просто записывает на первой странице тетради все термины с их расшифровкой на букву «А», на второй – на букву «Б» и т.д. В тетради необходимо предусмотреть поля для внесения корректив и дополнений, используемых из других источников информации. Не нужно загромождать словарь, переписывая в него хорошо известные термины. Активная работа со словарем – поиск, расшифровка, запись термина, его дополнение, регулярное просматривание накопленного словарного материала – помогает учащемуся овладеть биологической терминологией.

С этой же целью можно использовать биологические карточки – тот же словарь, только разрозненный. На одной стороне небольших карточек учащийся пишет термин, на другой стороне – его расшифровку. Карточки желательно носить с собой все время, чтобы просматривать их при любом удобном случае (на автобусной остановке, на перемене, во время рекламы по телевизору). Следует вытащить карточку из пачки наугад, попытаться вспомнить термин и лишь потом перевернуть ее и прочитать правильное определение. Очень полезно работать с карточками вдвоем или группой, устраивая своеобразную викторину. Систематическая работа с использованием этих приемов поможет успешно освоить все разделы биологии

 

свернуть

Рекомендации по подготовке к централизованному тестированию по математике

Рекомендации по подготовке к централизованному тестированию
по математике

Математика является учебным предметом, где невероятно сильна преемственность в обучении. Для того чтобы получить высокие результаты на централизованном тестировании, необходимо добиться успешного усвоения знаний, которые формируются на II ступени обучения.

К таким важным результатам обучения математике относятся:

– вычислительные умения (учащиеся должны осознавать, что ни на экзаменах, ни на централизованном тестировании нельзя пользоваться калькулятором; поэтому особый акцент следует сделать на рациональных способах вычислений);

– умение преобразовывать алгебраические выражения, выражения, содержащие степени с целыми показателями и квадратные корни;

– умение решать линейные, квадратные, дробно-рациональные уравнения, неравенства и их системы (нужно обращать внимание на экономичность записей при решении тестовых заданий );

– умение строить графики элементарных функций, определять по графику свойства функций;

– умение решать текстовые задачи;

– умение решать планиметрические задачи.

Учителям математики, готовящим выпускников к итоговой аттестации, необходимо в начале учебного года получить достоверную информацию об уровне подготовки учащихся по основным разделам алгебры и геометрии и своевременно организовать работу по ликвидации пробелов в знаниях учащихся. С этой целью проводятся «нулевые» срезы, и организовывается вводное повторение.

Вполне понятно, что решить проблему ликвидации пробелов в знаниях учащихся старших классов только с помощью организации вводного повторения не удастся. Целесообразно организовать еще и индивидуальное повторение, учитывающее пробелы в знаниях и умениях конкретного ученика, с помощью карточек индивидуальной коррекции знаний проводить систематический мониторинг знаний учащихся.

Многие педагоги составляют диагностические карты по темам. Например: диагностическая карта по теме «Тригонометрические функции числового аргумента»

Ф.И.ученика

Определение синуса, косинуса, тангенса, котангенса

Четность, нечетность тригонометрических функций

Вычисление значений тригонометрических функций

Знание основных тригонометрических тождеств

Применение основных тригонометрических тождеств

Доказательство тождеств

Отметка

+

+

+

+ / ‑

+ / ‑

+

«+» ‑ усвоено;

«+ / ‑» ‑ частично усвоено;

«‑» ‑ не усвоено.

Исходя из имеющихся результатов, проводится коррекция знаний учащихся.

Традиционно в учебный процесс на уроках математики включаются устные упражнения (чаще всего для актуализации знаний), однако они недостаточно эффективно используются  в других целях.

Закрепление и систематизация знаний, умений и навыков учащихся по теме, устранение пробелов в знаниях проводится с успехом на грамотно построенных обобщающих уроках, при выполнения классных и домашних тематических тестов.

Для качественной подготовки учащихся выпускных классов к централизованному тестированию необходимо знакомство учащихся с процедурой тестирования, начиная с пятого класса.

свернуть

Алгоритм действий педагогов по подготовке учащихся к централизованному тестированию

 

Алгоритм действий педагогов по подготовке учащихся к централизованному тестированию

 1. Диагностика умений и навыков учащихся (выявление степени владения учащимися учебным материалом).
 2. Планирование работы. Изучение теоретического материала с учащимися. Структурирование учебного материала. Определение логических связей. Систематизация учебного материала. Алгоритмы, схемы, опорные конспекты. Банк тестов за все годы.
 3. Практика (на примерах).
 4. Практическая работа под руководством учителя (учитель-консультант). Тренажеры.
 5. Организация повторения изученного материала (сопутствующее и итоговое).
 6. Практическое выполнение тестов (самостоятельно).
 7. Контроль знаний учащихся (использование тестовых технологий).
 8. Диагностика и коррекция. Индивидуальный мониторинг.
 9. Изучение особенностей работы с тестами и бланками ответов.

 

свернуть

Эффективные методы и формы работы по подготовке учащихся к ЦТ

Эффективные методы и формы работы по подготовке учащихся к ЦТ

 

 1. Тематические зачеты по теории.
 2. Тренинги (выполнение тестов различного уровня сложности).
 3. Взаимопроверка (парная и групповая работа по выполнению заданий).
 4. Составление тестов учащимися (по темам).
 5. Компьютерные тренажеры.
 6. Использование справочной литературы.
 7. Самостоятельная работа по выполнению упражнений.
 8. Проверочно-обучающие тесты.
 9. Орфографические «штурмы».
 10. Терминологические диктанты.
 11. Использование алгоритмов, обобщающих таблиц для систематизации изученного материала.
 12. Методы рефлексии (самооценка, взаимооценка).
 13. Выполнение нестандартных и творческих заданий.
 14. Контрольные и проверочные работы.
 15. Индивидуальная коррекция знаний (вести учет пробелов в знаниях). Карты учебных достижений.
 16. Мини-тесты.
 17. Использование заданий на развитие логического мышления (сравнить, сопоставить, соединить...).
 18. Организация сопутствующего повторения (включить в календарное планирование).
 19. Использование наглядности, опытов и экспериментов.
 20. Использование материалов для самопроверки, алгоритмов выполнения.
 21. Использование заданий «найди лишнее».
 22. Комплексные тесты.
свернуть

Тесты по всем предметам

Как эффективно подготовиться к ЦТ по русскому языку

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЕСТИРОВАНИЯ

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЕСТИРОВАНИЯ Скачать

 

свернуть

Организация самоподготовки к централизованному тестированию

Организация самоподготовки  к централизованному тестированию

Начиная подготовку к централизованному тестированию, полезно составить план. Составляя план на каждый день подготовки, необходимо четко определить, что именно сегодня будет изучаться. Не вообще: «Немного позанимаюсь», а что именно сегодня будете учить, какие именно разделы какого предмета. Конечно, хорошо начинать - пока не устали, пока свежая голова - с самого трудного, с того раздела, который заведомо знаете хуже всего. Обязательно следует чередовать работу и отдых, скажем, 40 мин. занятий, затем 10 мин.  - перерыв.

Полезно повторять материал по вопросам. Прочитав вопрос, вначале вспомните и обязательно кратко запишите все, что вы знаете по этому вопросу, и лишь затем проверьте себя по учебнику. Особое внимание обратите на подзаголовки главы или параграфа учебника, на правила и выделенный текст. Проверьте правильность дат, основных фактов. Только после этого внимательно, медленно прочтите учебник, выделяя главные мысли,  - это опорные пункты ответа. В конце каждого дня подготовки следует проверить, как вы усвоили материал: вновь кратко запишите планы всех вопросов, которые были проработаны в этот день.

При подготовке к централизованному тестированию полезно структурировать материал за счет составления планов, схем, причем обязательно делать это не в уме, а на бумаге. Такая фиксация на бумаге делает ответ четким, точным, позволяет выделить главное, что важно при кратком ответе или ответе на тест. Ответы на наиболее трудные вопросы мы рекомендуем давать полные, развернутые, рассказать маме, другу любому, кто может выслушать.

Обязательно решайте задачи (по математике, физике, химии), выполняйте грамматические разборы предложений, слов (по русскому, белорусскому языкам) в общем, научитесь хорошо выполнять практические задания; и не просто выполнять, но и рассказать полностью, вслух, как вы их выполняли, какой был ход ваших действий и рассуждений.

Накануне тестирования. Оставьте один день перед тестированием на то, чтобы повторить все планы ответов. Не повторяйте материал по порядку, лучше напишите номера на листочках и тяните, как на экзамене. Каждый раз, прежде чем рассказать материал, вспомните и запишите план ответа. Если это получилось хорошо и быстро, то можете не рассказывать  - этот вопрос вы знаете.

Некоторые особенности запоминания:

 1. Трудность запоминания растет непропорционально объему. Большой отрывок учить полезнее, чем короткое изречение.
 2. Чем большую часть времени тратим на повторение по памяти, а не простое многократное чтение, тем эффективнее.
 3. Из двух материалов, большего и меньшего, разумнее начинать с большего.
 4. Во сне человек не запоминает, но и не забывает.
свернуть

Подготовка к тестированию

Существуют реальные способы повысить тестовый балл. Причем значительно! Первый из этих способов - усиленное изучение того предмета, по которому предстоит тестироваться: чтение учебного материала, обсуждение его с опытными наставниками, выполнение самостоятельных работ, т. е. весь комплекс необходимой учебной работы. В общем, добросовестно изучать предмет в школе и на дополнительных занятиях.

Второй способ улучшения тестового балла - это основательное знакомство с процессом тестирования. Если вы знакомы с процедурой устного экзамена, потренировались в оформлении сочинения или доказательстве теоремы, то ваши результаты на экзамене от этой подготовки обязательно улучшатся.

Приведем несколько наиболее прямых и универсальных рецептов стратегии подготовки к тестам и тактики их выполнения. Данные рецепты сформулированы в стиле советов опытного тренера ученикам.

Перед официальным соревнованием, тестированием, следует выполнять как можно больше опубликованных тестов просто ради тренировки. Нельзя научиться хорошо решать тесты, не выполняя их, подменяя эту практику другими видами контроля и самоконтроля.

Тренируйтесь с секундомером в руках. Засекайте время тестов, ограничивайте его. Без подобных ограничений, заставляющих работать в максимально быстром темпе, без имитации соревновательной ситуации, смоделировать тот стресс (напряжение), который вызывает любое тестирование, достаточно сложно.

В тренировках применяйте правильную тактику, т. е. следуйте рекомендациям, как правильно решать отдельное задание или тест в целом. Например, не следует дважды перечитывать инструкцию, а нужно сразу познакомиться с вариантами ответов. Тогда содержание ответов прояснит вам, что же именно требуется в инструкции к данному заданию.

Надо научиться пропускать трудные или непонятные задания. Помните: в тесте всегда найдутся такие, с которыми вы обязательно справитесь, глупо недобрать очков только потому, что вы не добрались до «своих» заданий, застряв на тех, учебный материал которых вам не известен или плохо изучен. Исключайте! Многие задания можно быстрее решить, если не искать сразу правильный ответ, а последовательно исключать те, которые явно не подходят. Метод исключения позволяет концентрировать внимание всего на одном-двух признаках (а это легко), а не сразу на пяти-семи (что гораздо труднее).

Когда вы видите новое задание (вопрос), забывайте все, что было в предыдущем. Как правило, задания в тестах не связаны друг с другом, поэтому знания, которые вы применили в одном (уже решенном вами), как правило, не помогают, а только мешают сконцентрироваться и правильно решить другое задание.

Спланируйте среднее время на каждое задание таким образом, чтобы за две трети (максимум три четверти) сеанса пройти все задания по «первому кругу». Тогда вы успеете набрать максимум очков на легких для вас («своих») заданиях, а потом сможете подумать и добрать что-то на трудных, которые вам вначале пришлось пропустить.

свернуть

Порядок проведения централизованного тестирования

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЕСТИРОВАНИЯ

 1. В день проведения централизованного тестирования допуск в пункт проведения тестирования производится только по пропуску и документу, удостоверяющему личность. Вход в пункт проведения тестирования лицам, не участвующим в централизованном тестировании, запрещается.
2. Абитуриенты обязаны прибыть в пункт проведения тестирования не позднее чем за 30 минут до начала централизованного тестирования, имея при себе: заполненный и зарегистрированный пропуск на предмет, по которому проводится централизованное тестирование; документ, удостоверяющий личность; ручку (гелевую или капиллярную) с чернилами черного цвета.
3. В случае отсутствия у лица пропуска ответственный секретарь проводит сверку документа, удостоверяющего личность, с базой данных абитуриентов. Абитуриенту, ранее зарегистрированному, оформляется дубликат пропуска. Лицо, ранее не зарегистрированное, к прохождению централизованного тестирования не допускается.
4. Распределение абитуриентов по аудиториям и составление списков производится организационной комиссией в алфавитном порядке накануне проведения централизованного тестирования.
5. Допуск и размещение абитуриентов в аудитории осуществляется не менее чем двумя организаторами.
Организатор, находящихся у входа в аудиторию, пропускает абитуриентов по одному, проверяя наличие пропуска, сверяя данные списка абитуриентов в аудитории с данными документа, удостоверяющего личность.
Организатор, находящихся непосредственно в аудитории, размещает абитуриентов в соответствии с жеребьевкой и контролирует их размещение в ходе централизованного тестирования.
6. Жеребьевка мест для абитуриентов проводится путем вытаскивания абитуриентами карточек с номерами.
7. После размещения абитуриентов по местам организатор доводит до их сведения основные требования, предъявляемые к абитуриентам в ходе централизованного тестирования, предлагает им убедиться в отсутствии предметов, запрещенных  Положением  о централизованном тестировании.
8. В момент начала централизованного тестирования ответственный организатор предъявляет абитуриентам запечатанные пакеты с экзаменационными материалами и вскрывает пакет с бланками ответов согласно требованиям  Положения о централизованном тестировании. Абитуриенты заполняют область регистрации бланка ответов и записывают номер бланка ответов в пропуск.
9. После заполнения области регистрации бланков ответов всеми абитуриентами в аудитории ответственный организатор вскрывает пакеты с педагогическими тестами согласно требованиям Положения о ЦТ.
10. Абитуриент, прибывший на централизованное тестирование после вскрытия пакета с педагогическими тестами, в аудиторию не допускается.
11. Началом отсчета времени, отведенного на выполнение педагогического теста, является время получении последнего экземпляра педагогического теста.
    Время начала и окончания работы над выполнением педагогического теста фиксируется на доске или планшете.
12. Вопросы абитуриентов по содержанию педагогических тестов не рассматриваются.
    Замечания абитуриентов по содержанию педагогических тестов вносятся в протокол проведения централизованного тестирования в аудитории с указанием номера варианта педагогического теста, номера задания и содержания замечания.
13. Во время централизованного тестирования документ, удостоверяющий личность, находится на столе абитуриента. Организаторы сверяют соответствие данных в документе, удостоверяющем личность, данным, внесенным в область регистрации бланка ответов, а также соответствие номера варианта бланка ответов номеру варианта педагогического теста. Бланки ответов с фальсифицированными данными в области регистрации изымаются и погашаются.
14. Абитуриенту запрещается: проносить и использовать в аудитории, где проводится централизованное тестирование, книги, тетради, записи, сумки, мобильные телефоны, пейджеры, электронные записные книжки, компьютеры и другие средства хранения, приема и передачи информации; фальсифицировать данные в области регистрации бланка ответов; меняться местами, использовать помощь других лиц для выполнения тестовых заданий. Абитуриент, нарушающий требования, отстраняется от участия в централизованном тестировании по данному предмету.
15. В случае отстранения абитуриента от участия в централизованном тестировании бланк ответов погашается путем перечеркивания по диагоналям, в пропуске делается отметка «Удален за нарушение».
16. Ответственный организатор информирует абитуриентов за 15 и 5 минут об окончании времени, отведенного на выполнение педагогического теста. По истечении времени централизованного тестирования абитуриенты сдают экзаменационные материалы и рабочие записи. Организаторы могут принимать экзаменационные материалы и до истечения времени, отведенного на выполнение педагогического теста, если абитуриент выполняют работу ранее установленного срока.
17. Принимая экзаменационные материалы, организатор обязан сверить соответствие данных абитуриента, указанных в области регистрации бланка ответов, данным документа, удостоверяющего личность, а также соответствие номера варианта бланка ответов номеру варианта педагогического теста.
18. Ответственный организатор производит в пропуске абитуриента, прошедшего централизованное тестирование, отметку «Тестирование прошел».
19. Принятые экзаменационные материалы пересчитываются и запечатываются в пакеты согласно требованиям  Положения о ЦТ и вместе с протоколом проведения централизованного тестирования в аудитории передаются организационной комиссии.
20. На основании представленных протоколов проведения централизованного тестирования в аудиториях организационной комиссией оформляется протокол проведения централизованного тестирования.

 

ПОРЯДОК ОБРАБОТКИ БЛАНКОВ ОТВЕТОВ, ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ И ВЫДАЧИ СЕРТИФИКАТОВ

 

1. Бланки ответов передают на обработку и принимают на хранение работники РИКЗ, ответственные за учет и хранения бланков ответов.
    Обработка бланков ответов проводится работниками РИКЗ и другими лицами, привлекаемыми РИКЗ к сопровождению централизованного тестирования.
    Погашенные бланки ответов, а также бланки ответов с полностью не заполненной областью регистрации не обрабатываются.
2. Информация, содержащаяся в заполненных абитуриентами бланках ответов, переводится в электронный формат.
3. Сверка ответов абитуриентов на задания педагогических тестов с правильными ответами осуществляется компьютером с помощью программного обеспечения, разработанного или используемого РИКЗ.
    При обнаружении технических дефектов в бланках ответов, опечаток в тестовых заданиях, влияющих на правильность ответов абитуриентов, комиссия РИКЗ засчитывает ответы абитуриентов по данному тестовому заданию как правильные.
    По результатам сверки оформляются протоколы результатов централизованного тестирования и сертификаты.
4. Информирование абитуриентов о результатах проводится организационной комиссией в пункте проведения тестирования.
5. Абитуриент получает сертификат под подпись в ведомости выдачи сертификатов централизованного тестирования: документа, удостоверяющего личность; пропуска с отметкой «Тестирование прошел».
    Пропуск изымается.
6. В случае утери пропуска абитуриент подает заявление о выдаче сертификата без предъявления пропуска.
7. Замена сертификатов с неверными данными абитуриентов, а также поврежденных сертификатов производится на основании заявления абитуриента после служебного расследования по решению комиссии РИКЗ.
8. В случае утери сертификата РИКЗ оформляет дубликат на основании заявления абитуриента об утере сертификата. К заявлению об утере прилагается копия документа, удостоверяющего личность, и опубликованное в печати объявление о признании недействительным сертификата с соответствующими регистрационным и серийным номерами. Дубликаты сертификатов оформляются на бланках установленного образец, на которых в правом верхнем углу ставится отметка «Дубликат».
9. Не выданные абитуриентам сертификаты хранятся в пунктах проведения тестирования до конца текущего календарного года.
10. Электронные изображения заполненных абитуриентами бланков ответов хранятся в течение 75 лет.

свернуть

Рекомендации для учащихся по подготовке к ЦТ по математике

Уважаемые выпускники!
   Выпускной экзамен оценивает усвоение программы средней школы по математике, вступительный - подготовленность к дальнейшему обучению в ВУЗе или ССУЗе, поэтому содержание тестовых заданий достаточно объемно. При подготовке к тестированию необходимо повторить основные темы и разделы по арифметике, алгебре и геометрии за курс 5-11 классов средней школы.
   Задания различаются по тематике, а сложность их возрастает по мере вашего продвижения вперед. Оценка за тестирование выставляется по 100- балльной шкале в сертификат о результатах прохождения ЦТ по математике.
   При подготовке к тестированию необходимо заранее приобрести книги и учебные пособия с соответствующим содержанием и справочную литературу. Весьма полезно побывать на репетиционном тестировании, что позволит вам приобрести важный опыт для грядущих испытаний.
   Экзамен в любой форме  - ситуация экстремальная, поэтому постарайтесь психологически настроиться на процесс подготовки и участия в тестировании. Ведь очень многое будет зависеть только от вас. Для уверенного и успешного выполнения тестовых заданий необходимо:
• спокойно обдумать вопросы, поставленные в задании;
•рационально использовать отведенное время: сначала выполнить задания, которые кажутся более простыми, затем приниматься за более сложные;
• не спешить с решениями, внимательно читать условие задачи (двойное прочтение не помешает);
• не поддаваться волнению и негативным изменениям настроения;
• правильно и четко вносить ответы в специальный бланк ответов, причем не спешить заполнять его сразу. Лучше это сделать после проверки задания.
   Советуем вам заранее смоделировать ситуацию тестирования следующим образом: поставьте перед собой часы и заметьте время, которое вы затратите на выполнение задания из какого-нибудь сборника тестов. Постарайтесь работать без перерывов.
   Успешное выполнение тестовых заданий вы обеспечите правильным подходом к использованию своих знаний и умений, а также своих психологических ресурсов.
   Надеемся, что предложенные выше рекомендации и советы помогут вам в подготовке и сдаче централизованного тестирования по математике.

свернуть